Thứ Ba, ngày 18 tháng 2 năm 2014

Thứ Tư, ngày 01 tháng 1 năm 2014

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2013

Bài tập 2.8: Một cụ già đã hơn 100 tuổi, khi hỏi về tuổi của mình cụ cho biết:

 "Nếu thêm ngày sinh của tôi vào tổng các bình phương các chữ số tuổi tôi thì được kết quả chính là tuổi của tôi". Em hãy viết chương trình để tìm ra tuổi cụ già.

Bài tập 2.7: Trong một cửa hàng có các loại thùng sơn 16,17 và 21Kg. Một người khách cần mua 185Kg.


 Hãy viết chương trình tính và cho biết cần bán cho người khách nọ bao nhiêu thùng mỗi loại để không bán lẻ thùng nào.

Thứ Ba, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Bài tập 2.6: Viết chương trình thực hiện các phép tính sau

a) P = (1+1/12).(1+1/22). ... . (1+1/n2)       
b) S =  1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n!