Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Bài tập 2.6: Viết chương trình thực hiện các phép tính sau

a) P = (1+1/12).(1+1/22). ... . (1+1/n2)       
b) S =  1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n! 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét