Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Bài tập 2.7: Trong một cửa hàng có các loại thùng sơn 16,17 và 21Kg. Một người khách cần mua 185Kg.


 Hãy viết chương trình tính và cho biết cần bán cho người khách nọ bao nhiêu thùng mỗi loại để không bán lẻ thùng nào.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét